ឯកទេសៈ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ Post Date: 21 April , 2021


ជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខជំនាញនេះ៖ អក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ទូទៅ ។
 • ការសិក្សាដើម្បទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ យ៉ាងតិច ១២០ក្រេឌីត ។
 • ចំណេះដឹងដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
  • មានពុទ្ធិលើផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ភាសាខ្មែរ វប្បធម៌និងអរិយធម៌
  • មានចំណេះដឹងលើការតែងនិពន្ធ ប្រលោមលោក អត្ថបទសារព័ត៌មាន និងទស្សនាវដ្តីសង្គម 
  • ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវលើកឯទេសអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ វប្បធម៌ និងសង្គម ។
 • អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖
  • តាមក្រសួងអប់រំ ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងទេសចរណ៌ និងក្រសួងវប្បធម៌
  • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ។

ឆ្នាំមូលដ្ឋាន

មុខវិជ្ជា

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

ឆមាសទី១

ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍ ៤៥
ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ៤៥
ចិត្តវិទ្យា ៤៥
ភាសាអង់គ្លេស ១ ៤៥
គណិតវិទ្យា ៤៥
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុបឆមាសទី១ ២៤០ ១៦

ឆមាសទី២

ការសិក្សាបរិស្ថាន ៤៥
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៤៥
ភាសាអង់គ្លេស ២ ៤៥
អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ៤៥
សិក្សាអរិយធម៌-វប្បធម៌ខ្មែរ ៤៥
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុបឆមាសទី២ ២៤០ ១៦
សរុប ៤៨០ ៣២

សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖

 • អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ
 • ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ

ឆ្នាំទី២ៈ ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍ ២ ៦២
អក្សរសិល្ប៍មុនអង្គរ ៣២
អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រីយ៍ ១ ៦២
វប្បធម៌-អរិយធម៌ ៣២
ឥទ្ធិពលព្រះត្រៃបិដកក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ៦២
ពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា ៣២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី២ៈ ឆមាសទី២

អក្សរសិល្ប៍សម័យអង្គរ ៦២  ៤
អក្សរសិល្ប៍បស្ចិមប្រទេស ៦២  ៤
អក្សរសិល្ប៍ឆ្នាំ ១៩៥៣-១៩៧០ ៣២
អក្សរសិល្ប៍ព្រាហ្មណ៍និយម ៦២
អក្សរសាស្ត្របាលី ៣២
អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រីយ៍ ២ ៣២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

 

ឆ្នាំទី៣ៈ ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

អក្សរសិល្ប៍ឆ្នាំ១៩៧០-បច្ចុប្បន្ន ៣២
អក្សរសិល្ប៍ក្រោយអង្គរ ៦២
អក្សរសិល្ប៍អាស៊ី ១ ៣២
វីធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ ១ ៣២
ប្រវត្តិភាសាវិទ្យាទូទៅ ៦២
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាថេរវាទ ៦២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៣ៈ ឆមាសទី២

អក្សរសិល្ប៍ប្រៀបធៀប ៦២
អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយម ៣២
រចនាបទវិទ្យា ៦២
ភាសាសំស្រ្កឹតក្នុងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ៣២
វិធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ ២ ៦២
សិលាចារឹក ៣២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

 

ឆ្នាំទី៤ៈ ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

អក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយម ៦២
វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសារណា ៣២
អក្សរសិល្ប៍អាស៊ី ២ ៦២
ភាសាវិទ្យាអនុវត្ថ ៣២
ភាសាវិទ្យា ៣២
វិធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ ៣ ៦២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤ៈ ឆមាសទី២

បុរាណវិទ្យា ៣២
នរវិទ្យា ៣២
មត៍កពុទ្ធសាសនាក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ ៣២
សារណា ១៨៦ ១២
សរុប ២៨២ ១៨

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១