ឯកទេសៈ​ សង្គមវិទ្យា Post Date: 20 May , 2021


ឯកទេស៖ សង្គមវិទ្យា

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខចំនាញនេះ៖ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា ។
 • ការសិក្សាដើម្បទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ ស្មើនឹង ១២០ក្រេឌីត ។
 • ចំណេះដឹងដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
  • យល់ដឹងពីទ្រឹស្តីវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ
  • យល់ដឹងពីការពិព័ណនា វិភាគ ពន្យល់ និងព្យាករណ៍បាតុភូតសង្គម
  • យល់ដឹងពីគោលនយោបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ផែនការសកម្មភាព និងការអភិវឌ្ឍគម្រោង ។
 • អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖
  • តាមក្រុមហ៊ុនឯកជន និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
  • ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា
  • ធ្វើការនៅក្រសួងព័ត៌មាន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសុខាភិបាល ។
 • មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសរួមមាន៖
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមវិទ្យា
  • ប្រវត្តិនៃសង្គមវិទ្យា

មុខវិជ្ជាតាមឆ្នាំនីមួយៗរួមមាន៖

ឆ្នាំមូលដ្ឋាន មុខវិជ្ជា លេខកូដ ម៉ោង ក្រេឌិត
ឆមាសទី១ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមវិជ្ជា   ៤៥
ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនា   ៤៥
ចិត្តវិទ្យា GI.F.Law.Psy ៤៥
អង់គ្លេស ១ GI.F.Law.Eng ៤៥
គណិតវិទ្យា GI.F.Law.Math ៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី១ ២៤០ ១៦
ឆមាសទី២ ការសិក្សាបរិស្ថាន GI.F.Law.Env ៤៥
រដ្ឋបាលសាធារណៈ GI.F.Law.PAd ៤៥
អង់គ្លេស ២ GI.F.Law.Eng ៤៥
ប្រវត្តិសង្គមវិទ្យា   ៤៥
ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ GI.F.Law.KH ៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី២ ២៤០ ១៦
សរុប ៤៨០ ៣២

ឆ្នាំទី២: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាថេរវាទ   ៦២
នីតិរដ្ឋប្បវេណី   ៣២
អរិយធម៌រ​បស់សង្គមវិជ្ជា   ៦២
សេចក្តីផ្តើមនៃសេដ្ឋកិច្ច   ៣២
ទស្សនវិជ្ជាសង្គម   ៦២
ដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩
ឆ្នាំទី២: ឆមាសទី២
សង្គមវិជ្ជាជនបទ   ៦២
រដ្ឋបាលសង្ឃកម្ពុជា   ៣២
សេដ្ឋកិច្ចសង្គម   ៦២
នីតិរដ្ឋបាលទូទៅ   ៣២
នីតិព្រហ្មទណ្ឌ   ៣២
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាមហាយាន   ៦២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប ១៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៣: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាស្ថីពីសង្គម   ៦២
សង្គមវិជ្ជាអប់រំ   ៦២
សង្គមវិជ្ជាទីក្រុង   ៣២
នីតិរដ្ឋប្បវេណី   ៣២
អភិវឌ្ឍសហគមន៍   ៣២
សង្គមវិជ្ជាគ្រួសារ   ៦២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩
ឆ្នាំទី៣: ឆមាសទី២
1 នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ   ៦២
2 នីតិព្រហ្មទណ្ឌ   ៣២
3 សិក្សាសង្គម   ៣២
4 ចរិយាវិទ្យាពុទ្ធសាសនា   ៣២
5 ចិត្តវិទ្យាពុទ្ធសាសនា   ៦២
6 ទស្សនវិជ្ជាខ្មែរ   ៦២
7 សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប  ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

ស្ថិតិនិងផែនការ   ៦២
សង្គមវិទ្យាបរិស្ថាន   ៦២
អរិយធម៌សាកលលោក   ៦២
វធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ   ៦២
សង្គមវិជ្ជាអប់រំខ្មែរ   ៦២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ៣២៥ ២១
ឆ្នាំទី៤: ឆមាសទី២
ពុទ្ធសាសនាឆ្លើយតបអំពើហិង្សាលើកុមារ   ៣២
ឥរិយាបថពុទ្ធសាសនាចំពោះសង្គម   ៣២
ការអភិវឌ្ឍមនុស្ស   ៣២
សារណា   ១៨៦ ១២
សរុប  ២៨២ ១៨

 

 

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៥ គ.ស.២០២១