ឯកទេស អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស ឆ្នាំទី៤ Post Date: 27 September , 2017


Semester One

N.

Subjects

Codes

Time

Credits

1 Art of Teaching GI.Eng.ATe 32 2
2 Research Methodology GI.Eng.RMe 32 2
3 Interpreting and Translation GI.Eng.IntT 62 4
4 English Literature II GI.Eng.EnLi 32 2
5 Creative Writing GI.Eng.TMe 62 4
6 Research Proposal GI.Eng.CrW 62 4
7 Seminar   15 1
Total   297 19
Semester Two
1 Khmer Study GI.Eng.KSt 32 2
2 Gender Study GI.Eng.GeSt 32 2
3 World Civilization GI.Eng.WCi 32 2
4 Praticum and Research Report   186 12
Total   282 18

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១