ឯកទេសៈ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ២ Post Date: 26 September , 2017


ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍ ២ ៦២
អក្សរសិល្ប៍មុនអង្គរ ៣២
អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រីយ៍ ១ ៦២
វប្បធម៌-អរិយធម៌ ៣២
ឥទ្ធិពលព្រះត្រៃបិដកក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ៦២
ពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា ៣២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

អក្សរសិល្ប៍សម័យអង្គរ ៦២  ៤
អក្សរសិល្ប៍បស្ចិមប្រទេស ៦២  ៤
អក្សរសិល្ប៍ឆ្នាំ ១៩៥៣-១៩៧០ ៣២
អក្សរសិល្ប៍ព្រាហ្មណ៍និយម ៦២
អក្សរសាស្ត្របាលី ៣២
អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រីយ៍ ២ ៣២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១