ឯកទេសៈ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ឆ្នាំទី ៤ Post Date: 26 September , 2017


ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

អក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយម ៦២
វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសារណា ៣២
អក្សរសិល្ប៍អាស៊ី ២ ៦២
ភាសាវិទ្យាអនុវត្ថ ៣២
ភាសាវិទ្យា ៣២
វិធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ ៣ ៦២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

បុរាណវិទ្យា ៣២
នរវិទ្យា ៣២
មត៍កពុទ្ធសាសនាក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ ៣២
សារណា ១៨៦ ១២
សរុប ២៨២ ១៨

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១