ឯកទេសៈ ភាសាបាលី​ ឆ្នាំទី២ Post Date: 27 September , 2017


ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

 ខេមរបរិវត្តន៍ ១ ៦២
 សំស្ត្រឹត ១ ៣២
 វេយ្យាករណ៍​ ១ ៣២
 បាលីបរិវត្តន៍ ១ ៦២
 សិលាចារឹក ១ ៦២
 អក្សរសាស្ត្របាលី ១ ៣២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

 ខេមរបរិវត្តន៍ ២ ៦២
 សំស្ក្រឹត ២ ៣២
 សិលាចារឹក ២ ៣២
 បាលីបរិវត្តន៍ ២ ៦២
វេយ្យាករណ៍​ ២  ៦២
 អក្សរសាស្ត្របាលី ២ ៣២
 សិក្ខាសាលា  ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១