ឯកទេសៈ ភាសាបាលី​ ឆ្នាំទី៣ Post Date: 27 September , 2017


ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

 សិលាចារឹក ៣ ៣២
 សំស្ត្រឹត ៣ ៣២
 សម្ព័ន្ធ ១ ៣២
 បាលីតែងឆន្ទ ១ ៦២
 ខេមរបរិវត្តន៍ ៣ ៦២
 បាលីបរិវត្តន៍ ៣ ៦២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

សិក្សាអត្ថបទបាលីក្នុងគម្ពីរ ១ ៣២  ២
បាលីបរិវត្តន៍ ៤ ៦២
បាលីតែងឆន្ទ ២ ៦២
សម្ព័ន្ធ ២ ៣២
ខេមរបរិវត្តន៍ ៤ ៦២
សំស្ក្រឹត ៤ ៣២
 សិក្ខាសាលា  ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១