ឯកទេសៈ ភាសាបាលី​ ឆ្នាំទី៤ Post Date: 29 August , 2017


ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

បាលីតែងឆន្ទ ៣ ៦២
សិក្សាអត្ថបទបាលីក្នុងគម្ពីរ ២ ៣២
ខេមរបរិវត្តន៍ ៤ ៦២
វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសារណា ៣២
បាលីបរិវត្តន៍ ៤ ៦២
តែងអត្ថបទបាលី ១ ៣២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

តែងអត្ថបទបាលី ២ ៣២  ២
បាលីតែងឆន្ទ ៣២
បាលីបរិវត្តន៍ ៥ ៣២
សារណា ១៩០ ១២
សរុប ២៨២ ១៨

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១