ឯកទេសៈ ភាសាបាលី Post Date: 22 April , 2021


ជំនាញរអក្សរសាស្ត្របាលី

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលសមណសិស្ស-និស្សិតត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខចំនាញនេះ៖ ភាសាបាលី និងភាសាសំស្ក្រឹត ។
 • ការសិក្សាដើម្បទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ ប្រហែល ១២១ក្រេឌីត ។​
 • ចំណេះដឹងដែលសមណសិស្ស-និស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាសាបាលី ប្រវត្តិភាសា និងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ភាសា
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគលើភាសាបាលី-សំស្ក្រឹត ការបកប្រែគម្ពីរ អដ្ឋកថា ដីការ និងយោជនាជាដើម ។
 • អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖
   • តាមស្ថាប័នរដ្ឋមានដូចជា វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគ្រួបង្រៀនឧត្តមសិក្សា ស្ថាប័នឯកជន ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដើម ។

  ឆ្នាំមូលដ្ឋាន

  មុខវិជ្ជា

  ចំនួនម៉ោង

  ក្រេឌីត

  ឆមាសទី១

  ប្រវត្តិនិងការវិវត្តបាលី-សំស្ក្រឹត ៤៥
  ការសិក្សាភាសាបាលីនៅកម្ពុជា ៤៥
  ចិត្តវិទ្យា ៤៥
  ភាសាអង់គ្លេស ១ ៤៥
  គណិតវិទ្យា ៤៥
  សិក្ខាសាលា ១៥
  សរុបឆមាសទី ២៤០ ១៦

  ឆមាសទី២

  ការសិក្សាបរិស្ថាន ៤៥
  រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៤៥
  ភាសាអង់គ្លេស ២ ៤៥
  ការសិក្សាពីព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ ៤៥
  ទស្សនវិជ្ជា ៤៥
  សិក្ខាសាលា ១៥
  សរុបឆមាសទី២ ២៤០ ១៦
  សរុប ៤៨០ ៣២

  សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសភាសាបាលី មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖

   • ការសិក្សាពីព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ
   • ប្រវត្តិនិងការវិវត្តនៃភាសាបាលី-សីស្ក្រឹត

ឆ្នាំទី២ៈ ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

 ខេមរបរិវត្តន៍ ១ ៦២
 សំស្ត្រឹត ១ ៣២
 វេយ្យាករណ៍​ ១ ៣២
 បាលីបរិវត្តន៍ ១ ៦២
 សិលាចារឹក ១ ៦២
 អក្សរសាស្ត្របាលី ១ ៣២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី២ៈ ឆមាសទី២

 ខេមរបរិវត្តន៍ ២ ៦២
 សំស្ក្រឹត ២ ៣២
 សិលាចារឹក ២ ៣២
 បាលីបរិវត្តន៍ ២ ៦២
វេយ្យាករណ៍​ ២  ៦២
 អក្សរសាស្ត្របាលី ២ ៣២
 សិក្ខាសាលា  ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

 

នាំទី៣ៈ ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

 សិលាចារឹក ៣ ៣២
 សំស្ត្រឹត ៣ ៣២
 សម្ព័ន្ធ ១ ៣២
 បាលីតែងឆន្ទ ១ ៦២
 ខេមរបរិវត្តន៍ ៣ ៦២
 បាលីបរិវត្តន៍ ៣ ៦២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៣ៈ ឆមាសទី២

សិក្សាអត្ថបទបាលីក្នុងគម្ពីរ ១ ៣២  ២
បាលីបរិវត្តន៍ ៤ ៦២
បាលីតែងឆន្ទ ២ ៦២
សម្ព័ន្ធ ២ ៣២
ខេមរបរិវត្តន៍ ៤ ៦២
សំស្ក្រឹត ៤ ៣២
 សិក្ខាសាលា  ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

 

នាំទី៤ៈ ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

បាលីតែងឆន្ទ ៣ ៦២
សិក្សាអត្ថបទបាលីក្នុងគម្ពីរ ២ ៣២
ខេមរបរិវត្តន៍ ៤ ៦២
វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសារណា ៣២
បាលីបរិវត្តន៍ ៤ ៦២
តែងអត្ថបទបាលី ១ ៣២
សិក្ខាសាលា ១៥
សរុប ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤ៈ ឆមាសទី២

តែងអត្ថបទបាលី ២ ៣២  ២
បាលីតែងឆន្ទ ៣២
បាលីបរិវត្តន៍ ៥ ៣២
សារណា ១៩០ ១២
សរុប ២៨២ ១៨

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១