ឯកទេសៈ អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ជាមុខវិជ្ជាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កុលបុត្រខ្មែរសិក្សារៀនសូត្រ ជាពិសេសផ្នែកពុទ្ធិកសិក្សា ដែលតាំងពីបុរាណកាលមកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ ការថែរក្សា និង ការបណ្តុះមនសិការដល់កូនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ឱ្យមានការស្រឡាញ់អក្សរសាស្រ្តជាតិ

អានបន្ត

ក្រោយ
1 នៃ 1 ទំព័រ
បន្ទាប់


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៦ គ.ស.២០២២