បណ្ណាល័យសន្តិភាព Post Date: 14 September , 2019


បណ្ណាល័យសន្តិភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់ឈ្មោះ បប់ ម៉ាត។ គាត់បានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩។

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១