អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ជាមុខវិជ្ជាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កុលបុត្រខ្មែរសិក្សារៀនសូត្រ ជាពិសេសផ្នែកពុទ្ធិកសិក្សា ដែលតាំងពីបុរាណកាលមកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤