តាងនាមឱ្យគណៈគ្រប់គ្រង ខ្ញុំព្រះករុណា អាត្មាភាពបញ្ញាវឌ្ឍនោ វី សុវិជ្ជា ប្រធានសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង មាន កិត្តិយសសូមប្រគេន ន


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤