រចនាសម្ព័ន្ធ Post Date: 19 April , 2021


សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបងមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖

 • ព្រះយសបញ្ញា វី សុវិជ្ជា ព្រះប្រធានសាខា គ្រប់គ្រងទូទៅ
 • លោក ជា សឿន អនុប្រធានសាខា ទទួលបន្ទុកការិយាល័យចំនួន ៤ គឺ៖
 • ១. ការិយាល័យផែនការ និង ហិរញ្ញវត្ថុ មានព្រះមហា សាមុត សំអាត ជាប្រធាន
 • ២. ការិយាល័យសិក្សា និង កិច្ចការនិស្សិត មានព្រះមហា ប៉ុក ពាន់ ជាប្រធាន
 • ៣. ការិយាល័យថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន មានព្រះមហា ពុំ សត្រា ជាប្រធាន
 • ៤. ការិយាល័យបច្ចេកទេស និង ធានាគុណភាពសិក្សា មានលោក ទុយ សារ៉ាត់ ជាប្រធាន
 • លោក គឹម ងួនជា ទីប្រឹក្សា ទទួលបន្ទុកការិយាល័យចំនួន៤គឺ៖
 • ១. ការិយាល័យរដ្ឋបាល និង បុគ្គលិក មានលោក ហែម សុជា ជាប្រធាន
 • ២. ការិយាល័យទំនាក់ទំនង និង សហប្រតិបត្តិការ មានព្រះមហា ភុំឈន់ តុលា ជាប្រធាន
 • ៣. ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និង ផ្សព្វផ្សាយ មានព្រះមហា យឿម រដ្ឋសភា ជាប្រធាន
 • ៤. បណ្ណាល័យមានព្រះមហា ស៊ន សុខសាន្ត ជាប្រធាន

ក្រៅពីនោះមានសមាជិក សមាជិកា និង បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនទៀត។

 

រចនាសម្ព័ន្ធ

ពសសបប


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១