ដោយសារប្រទេសកម្ពុជា បានធ្លាក់ចុះក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្រ្គាមស៊ីវិលនៅទសវត្សរ៍ទី៧០ និងបន្ដហែកហូរវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញ និ


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤