រដ្ឋបាលអប់រំ គឺជាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយស្ថិតនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ ហើយមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និតជាមួយមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងអប់រំ និងសេដ្ឋកិច្ចអប់រំ។


ឯកទេស៖ គ្រប់គ្រងទូទៅ


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤