ឯកទេសៈ ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា


បរិញ្ញាបត្រ នីតិសាស្ត្រ


កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំ៤ ឯកទេស ច្បាប់


កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំទី៣ ឯកទេស ច្បាប់


កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំទី ២ ឯកទេស ច្បាប់


កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ឯកទេសៈ សង្គមវិទ្យា


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១