ទស្សនវិជ្ជា ជួយនិស្សិតឱ្យរៀនពី របៀបគិត មិនមែនបង្រៀនថាតើអ្វីទៅជាការគិតនោះទេ។ ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជា អភិវឌ្ឍជំនាញការគិតបែបរិះគន់ ពេញចិត្តចំពោះចម


ជំនាញនីតិសាស្រ្ត ឬ ជំនាញច្បាប់ ជាជំនាញដែលសិក្សាពីសំណុំវិធានគតិយុត្តិទាំងឡាយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមឬដើម្បីរៀបចំសង


កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សា ឯកទេស៖ សង្គមវិទ្យា


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤