ឯកទេស​: រដ្ឋបាល​អប់រំ ​ Post Date: 21 May , 2021


ជំនាញរដ្ឋបាលអប់រំ

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខចំនាញនេះ៖ ប្រវត្តិវិទ្យា និងសីលធម៌-ពលរដ្ឋ ។
 • ការសិក្សាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ ស្មើនឹង ១២១ក្រេឌីត ។
 • ចំណេះដឹងដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ ទ្រឹស្តី និងការឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងការអនុវត្ត
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគលើការគ្រប់គ្រងវិស័យសាធារណៈនិងគោលនយោបាយ ។
 • អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖
  • តាមស្ថាប័នរដ្ឋ ស្ថាប័នឯកជន ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ។
ឆ្នាំមូលដ្ឋាន មុខវិជ្ជា លេខកូដ ម៉ោង ក្រេឌីត
ឆមាសទី១ ទ្រឹស្តីអប់រំ   ៤៥
ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនា   ៤៥
ចិត្តវិទ្យា   ៤៥
ភាសាអង់គ្លេស១   ៤៥
គណិតវិទ្យា   ៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី១   ២៤០ ១៦
ឆមាសទី២ ការសិក្សាបរិស្ថាន   ៤៥
រដ្ឋបាលសាធារណៈ   ៤៥
ភាសាអង់គ្លេស២   ៤៥
រដ្ឋបាលអប់រំ   ៤៥
ទស្សនវិជ្ជា   ៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី២   ២៤០ ១៦
សរុប ៤៨០ ៣២

 

សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសរដ្ឋបាលអប់រំ មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖

 • ទ្រឹស្តីអប់រំ
 • រដ្ឋបាលអប់រំ

ឆ្នាំទី២ៈ ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

រដ្ឋបាលអប់រំ​ ២   ៦២
សង្គមវិជ្ជាអប់រំ   ៣២
ពុទ្ធសាសនាថេរវាទ   ៦២
កំណើតនិងការវិវត្តព្រះត្រៃបិដក   ៣២
ទ្រឹស្តីអប់រំ ២   ៦២
ទស្សនវិជ្ជាអប់រំ ១   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី២ៈ ឆមាសទី២

ការអប់រំបែបពុទ្ធសាសនា ១   ៦២
ទស្សនវិជ្ជាអប់រំ ២   ៣២
រដ្ឋបាលសង្ឃកម្ពុជា   ៦២
ចិត្តវិទ្យាអប់រំ​ ១   ៣២
ប្រវត្តិអប់រំ   ៦២
គ្រប់គ្រងអប់រំ   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៣ៈ ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

ច្បាប់អប់រំ   ៦២
គោលនយោបាយអប់រំ ១   ៦២
សេដ្ឋកិច្ចអប់រំ ១   ៣២
រដ្ឋបាលអប់រំ​ ៣   ៣២
ការអប់រំបែបពុទ្ធសាសនា ២   ៦២
ពុទ្ធសាសនានិងទ្រឹស្តីអប់រំសហសម័យ   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៣ៈ ឆមាសទី២

ការវាយតម្លៃអប់រំ   ៣២
ផែនការកម្មអប់រំ   ៦២
ប្រវត្តិអប់រំបែបពុទ្ធសាសនាបឋមកាល   ៦២
ទស្សនវិជ្ជាគ្រប់គ្រងអប់រំ   ៦២
សេដ្ឋកិច្ចអប់រំ ២   ៣២
គោលនយោបាយអប់រំ ២   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤ៈ ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសារណា   ៦២
រដ្ឋបាលអប់រំ ៤   ៣២
ប្រៀបធៀបអប់រំ   ៣២
ពុទ្ធិកសិក្សានៅកម្ពុជា   ៣២
ផែនការអប់រំ ២   ៦២
ការអប់រំពុទ្ធសាសនាសម័យបុរាណ   ៦២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤ៈ ឆមាសទី២

ប្រៀបធៀបអប់រំពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រ   ៣២
ពុទ្ធសាសនាឆ្លើយតបអំពើហិង្សាលើកុមារ   ៣២
ចិត្តគរុកោសល្យ   ៣២
សារណា   ១៨៦ ១២
សរុប   ២៨២ ១៨


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៥ គ.ស.២០២១