ឯកទេសៈ គ្រប់គ្រងទូទៅ Post Date: 21 May , 2021


ឯកទេសៈ គ្រប់គ្រងទូទៅ

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខចំនាញនេះ៖ គណិតវិទ្យា សីលធម៌-ពលរដ្ឋ និងភាសាអង់គ្លេស ។
 • ការសិក្សាដើម្បទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ ស្មើនឹង ១៣០ក្រេឌីត ។
 • ចំណេះដឹងដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
  • យល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងហិញ្ញវត្ថុ ធនធានមនុស្ស សម្ភារៈនិងទំនិញ
  • យល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងផលិតផល សេវាកម្ម និងគម្រោង
  • យល់ដឹងពីលក្ខណៈនៃភាពជាសហគ្រិន
  • យល់ដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រង ។
 • អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖
  • តាមក្រុមហ៊ុនឯកជន និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
  • ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា
  • ធ្វើការនៅក្រសួងព័ត៌មាន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសុខាភិបាល ។

មុខវិជ្ជាតាមឆ្នាំនីមួយៗរួមមាន៖

ឆ្នាំមូលដ្ឋាន មុខវិជ្ជា លេខកូដ ម៉ោង ក្រេឌីត
ឆមាសទី១ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រង   ៤៥
មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំទ្យូទ័រ   ៤៥
ចិត្តវិទ្យា   ៤៥
ភាសាអង់គ្លេស១   ៤៥
គណិតវិទ្យា   ៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី១   ២៤០ ១៦

ឆមាសទី២

ការសិក្សាបរិស្ថាន   ៤៥
រដ្ឋបាលសាធារណៈ   ៤៥
ភាសាអង់គ្លេស២   ៤៥
គោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រង   ៤៥
សិក្សាអរិយធម៌-វប្បធម៌ខ្មែរ   ៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី២   ២៤០ ១៦
សរុប   ៤៨០ ៣២

សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសគ្រប់គ្រងទូទៅ មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖

 • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រង
 • គោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រង

ឆ្នាំទី២:ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

គ្រប់គ្រងទូទៅ ១   ៦២
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ    ៦២
រដ្ឋបាលសង្ឃកម្ពុជា   ៦២
នីតិពាណិជ្ជកម្ម   ៣២
គោលការណ៍គណនេយ្យ   ៣២
ពុទ្ធសាសនាថេរវាទ   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី២ៈ ឆមាសទី២

ការគ្រប់គ្រងបែបពុទ្ធសាសនា   ៦២
ទស្សនវិជ្ជាគ្រប់គ្រង   ៣២
ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ   ៦២
គ្រប់គ្រងទូទៅ ២   ៦២
គោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ច ១   ៣២
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាស្តីពីសង្គម ១   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

 


ឆ្នាំទី៣: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

ការគ្រប់គ្រងគម្រោង   ៦២
ការគ្រប់គ្រងអាកប្បកិរិយាអង្គភាព   ៣២
ផែនការនិងស្ថិតិ   ៣២
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស   ៦២
ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ   ៦២
គោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ច​ ២   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៣ៈ ឆមាសទី២

ចរិយាវិទ្យាពុទ្ធសាសនា   ៦២
វិធីសាស្ត្រនិងវិធានថវិកា   ៦២
នីតិការងារ   ៣២
នីតិរដ្ឋបាលទូទៅ   ៣២
នីតិពាណិជ្ជកម្ម   ៦២
នីតិរដ្ឋប្បវេណី   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

ចិត្តវិទ្យាពុទ្ធសាសនា   ៣២
នីតិសារពើពន្ធនិងច្បាប់ពន្ធ   ៦២
វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសារណា   ៣២
ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការណ៍   ៦២
យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង   ៦២
ការគ្រប់គ្រងសន្និធិ   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤ៈ ឆមាសទី២

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា   ៣២
នីតិគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ   ៣២
ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល   ៣២
សារណា   ១៨៦ ១២
សរុប   ២៨២ ១៨


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៥ គ.ស.២០២១