ឯកទេសៈ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ Post Date: 21 May , 2021


ជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខជំនាញនេះ៖ អក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ទូទៅ ។
 • ការសិក្សាដើម្បទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ យ៉ាងតិច ១២០ក្រេឌីត ។
 • ចំណេះដឹងដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
  • មានពុទ្ធិលើផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ភាសាខ្មែរ វប្បធម៌និងអរិយធម៌
  • មានចំណេះដឹងលើការតែងនិពន្ធ ប្រលោមលោក អត្ថបទសារព័ត៌មាន និងទស្សនាវដ្តីសង្គម 
  • ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវលើកឯទេសអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ វប្បធម៌ និងសង្គម ។
 • អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖
  • តាមក្រសួងអប់រំ ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងទេសចរណ៌ និងក្រសួងវប្បធម៌
  • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ។
ឆ្នាំមូលដ្ឋាន មុខវិជ្ជា លេខកូដ ម៉ោង ក្រេឌីត

ឆមាសទី១

ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍   ៤៥
ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ   ៤៥
ចិត្តវិទ្យា   ៤៥
ភាសាអង់គ្លេស ១   ៤៥
គណិតវិទ្យា   ៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី១   ២៤០ ១៦

ឆមាសទី២

ការសិក្សាបរិស្ថាន   ៤៥
រដ្ឋបាលសាធារណៈ   ៤៥
ភាសាអង់គ្លេស ២   ៤៥
អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ   ៤៥
សិក្សាអរិយធម៌-វប្បធម៌ខ្មែរ   ៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី២   ២៤០ ១៦
សរុប   ៤៨០ ៣២

សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖

 • អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ
 • ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ

ឆ្នាំទី២: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍ ២   ៦២
អក្សរសិល្ប៍មុនអង្គរ   ៣២
អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រីយ៍ ១   ៦២
វប្បធម៌-អរិយធម៌   ៣២
ឥទ្ធិពលព្រះត្រៃបិដកក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ   ៦២
ពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

អក្សរសិល្ប៍សម័យអង្គរ   ៦២  ៤
អក្សរសិល្ប៍បស្ចិមប្រទេស   ៦២  ៤
អក្សរសិល្ប៍ឆ្នាំ ១៩៥៣-១៩៧០   ៣២
អក្សរសិល្ប៍ព្រាហ្មណ៍និយម   ៦២
អក្សរសាស្ត្របាលី   ៣២
អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រីយ៍ ២   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៣: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

អក្សរសិល្ប៍ឆ្នាំ១៩៧០-បច្ចុប្បន្ន   ៣២
អក្សរសិល្ប៍ក្រោយអង្គរ   ៦២
អក្សរសិល្ប៍អាស៊ី ១   ៣២
វីធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ ១   ៣២
ប្រវត្តិភាសាវិទ្យាទូទៅ   ៦២
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាថេរវាទ   ៦២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

អក្សរសិល្ប៍ប្រៀបធៀប   ៦២
អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយម   ៣២
រចនាបទវិទ្យា   ៦២
ភាសាសំស្រ្កឹតក្នុងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ   ៣២
វិធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ ២   ៦២
សិលាចារឹក   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

អក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយម   ៦២
វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសារណា   ៣២
អក្សរសិល្ប៍អាស៊ី ២   ៦២
ភាសាវិទ្យាអនុវត្ថ   ៣២
ភាសាវិទ្យា   ៣២
វិធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ ៣   ៦២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

បុរាណវិទ្យា   ៣២
នរវិទ្យា   ៣២
មត៍កពុទ្ធសាសនាក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ   ៣២
សារណា   ១៨៦ ១២
សរុប   ២៨២ ១៨

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៥ គ.ស.២០២១