ឯកទេសៈ ភាសាអង់គ្លេស Post Date: 21 May , 2021


ឯកទេសៈ អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខជំនាញនេះ៖ ភាសាអង់គ្លេស (កំរិតមធ្យម) ។
 • ការសិក្សាដើម្បទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ ស្មើនឹង ១២០ក្រេឌីត ។
 • ចំណេះដឹងដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
  • យល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្របង្រៀន
  • ចំណេះដឹងលើការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសនិងទំនាក់ទំនង ។
 • អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖
  • ជាសាស្ត្រចារ្យ ភាសាអង់គ្លេសតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា
  • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ និងស្ថានទូតបរទេស 
  • ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែ ។

មុខវិជ្ជាតាមឆ្នាំនីមួយៗរួមមាន៖

ឆ្នាំមូលដ្ឋាន មុខវិជ្ជា លេខកូដ ម៉ោង ក្រេឌីត
ឆមាសទី១ ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធ   ៤៥
អង់គ្លេស ១ GI.F.Law.Eng ៤៥
ចិត្តវិទ្យា GI.F.Law.Psy ៤៥
Core English I   ៤៥
គណិតវិទ្យា GI.F.Law.Math ៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី១ ២៤០ ១៦
ឆមាសទី២ ការសិក្សាបរិស្ថាន GI.F.Law.Env ៤៥
រដ្ឋបាលសាធារណៈ GI.F.Law.PAd ៤៥
អង់គ្លេស ២ GI.F.Law.Eng ៤៥
Core English II   ៤៥
ទស្សនវិជ្ជា   ៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី២ ២៤០ ១៦
សរុប ៤៨០ ៣២

 

សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសភាសាអង់គ្លេស មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖

 • Core English I
 • Core English II

ឆ្នាំទី២: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

1 Cultural Studies GI.Eng.CuSt 62 4
2 Academic Writing I GI.Eng.AcW 62 4
3 Introduction to Buddhist Philosophy GI.Eng.InBuPh 32 2
4 English Communication I GI.Eng.Enco 62 4
5 Khmer Buddhism GI.Eng.KBu 32 2
6 Character Building GI.Eng.ChB 32 2
7 Seminar   15 1
Total   297 19
ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
1 Khmer History GI.Eng.KHi 32 2
2 Academic Writing II GI.Eng.AcW 62 4
3 English Communication II GI.Eng.EnCo 62 4
4 Advanced Grammar I GI.Eng.AdGr 62 4
5 Capacity Development GI.Eng.CaDe 32 2
6 Logic and Critical Thinking GI.Eng.LoCrT 32 2
7 Seminar   15 1
Total   297 19

ឆ្នាំទី៣: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

1 Advanced Reading and Composition GI.Eng.AdRc 62 4
2 Englsih for Career GI.Eng.EnC 32 2
3 Advanced Grammar II GI.Eng.AdGr 62 4
4 Buddhist Ethics GI.Eng.BuEt 32 2
5 Introduction to Essay Writing GI.Eng.InEsW 62 4
6 ASEAN Studies GI.EngAsSt 32 2
7 Seminar   15 1
Total   297 19
ឆ្នាំទី៣ ឆមាសទី២
1 English Poetry GI.Eng.EnPo 62 4
2 Psychological Pedagology GI.Eng.PsyPe 32 2
3 Introduction to Teaching English GI.Eng.InTEn 32 2
4 English Literature I GI.Eng.EnLi 62 4
5 Professional or Essay Writing GI.Eng.PrEsW 32 2
6 Applied Linguistics GI.Eng.ApLin 62 2
7 Seminar   15 1
Total   297 19

ឆ្នាំទី៤: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

1 Art of Teaching GI.Eng.ATe 32 2
2 Research Methodology GI.Eng.RMe 32 2
3 Interpreting and Translation GI.Eng.IntT 62 4
4 English Literature II GI.Eng.EnLi 32 2
5 Creative Writing GI.Eng.TMe 62 4
6 Research Proposal GI.Eng.CrW 62 4
7 Seminar   15 1
Total   297 19
ឆ្នាំទី៤ ឆមាសទី២
1 Khmer Study GI.Eng.KSt 32 2
2 Gender Study GI.Eng.GeSt 32 2
3 World Civilization GI.Eng.WCi 32 2
4 Praticum and Research Report   186 12
Total   282 18

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៥ គ.ស.២០២១