ឯកទេស៖ ភាសាបាលី Post Date: 26 July , 2022


ឯកទេស៖ ភាសាបាលី

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលសមណសិស្ស-និស្សិតត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខចំនាញនេះ៖ ភាសាបាលី និងភាសាសំស្ក្រឹត ។
 • ការសិក្សាដើម្បទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ ប្រហែល ១២១ក្រេឌីត ។​
 • ចំណេះដឹងដែលសមណសិស្ស-និស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាសាបាលី ប្រវត្តិភាសា និងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ភាសា
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគលើភាសាបាលី-សំស្ក្រឹត ការបកប្រែគម្ពីរ អដ្ឋកថា ដីការ និងយោជនាជាដើម ។
 • អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖
   • តាមស្ថាប័នរដ្ឋមានដូចជា វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគ្រួបង្រៀនឧត្តមសិក្សា ស្ថាប័នឯកជន ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដើម ។

  មុខវិជ្ជាតាមឆ្នាំនីមួយៗរួមមាន៖

  ឆ្នាំមូលដ្ឋាន មុខវិជ្ជា លេខកូដ ម៉ោង ក្រេឌីត

  ឆមាសទី១

  ប្រវត្តិនិងការវិវត្តបាលី-សំស្ក្រឹត   ៤៥
  ការសិក្សាភាសាបាលីនៅកម្ពុជា   ៤៥
  ចិត្តវិទ្យា   ៤៥
  ភាសាអង់គ្លេស ១   ៤៥
  គណិតវិទ្យា   ៤៥
  សិក្ខាសាលា   ១៥
  សរុបឆមាសទី   ២៤០ ១៦

  ឆមាសទី២

  ការសិក្សាបរិស្ថាន   ៤៥
  រដ្ឋបាលសាធារណៈ   ៤៥
  ភាសាអង់គ្លេស ២   ៤៥
  ការសិក្សាពីព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ   ៤៥
  ទស្សនវិជ្ជា   ៤៥
  សិក្ខាសាលា   ១៥
  សរុបឆមាសទី២   ២៤០ ១៦
  សរុប   ៤៨០ ៣២

   

 • សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសភាសាបាលី មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖

  • ការសិក្សាពីព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ
  • ប្រវត្តិនិងការវិវត្តនៃភាសាបាលី-សីស្ក្រឹត

ឆ្នាំទី២: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

 ខេមរបរិវត្តន៍ ១   ៦២
 សំស្ត្រឹត ១   ៣២
 វេយ្យាករណ៍​ ១   ៣២
 បាលីបរិវត្តន៍ ១   ៦២
 សិលាចារឹក ១   ៦២
 អក្សរសាស្ត្របាលី ១   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី២ៈ ឆមាសទី២

 ខេមរបរិវត្តន៍ ២   ៦២
 សំស្ក្រឹត ២   ៣២
 សិលាចារឹក ២   ៣២
 បាលីបរិវត្តន៍ ២   ៦២
វេយ្យាករណ៍​ ២    ៦២
 អក្សរសាស្ត្របាលី ២   ៣២
 សិក្ខាសាលា    ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៣: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

 សិលាចារឹក ៣   ៣២
 សំស្ត្រឹត ៣   ៣២
 សម្ព័ន្ធ ១   ៣២
 បាលីតែងឆន្ទ ១   ៦២
 ខេមរបរិវត្តន៍ ៣   ៦២
 បាលីបរិវត្តន៍ ៣   ៦២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៣ៈ ឆមាសទី២

សិក្សាអត្ថបទបាលីក្នុងគម្ពីរ ១   ៣២  ២
បាលីបរិវត្តន៍ ៤   ៦២
បាលីតែងឆន្ទ ២   ៦២
សម្ព័ន្ធ ២   ៣២
ខេមរបរិវត្តន៍ ៤   ៦២
សំស្ក្រឹត ៤   ៣២
 សិក្ខាសាលា    ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

បាលីតែងឆន្ទ ៣   ៦២
សិក្សាអត្ថបទបាលីក្នុងគម្ពីរ ២   ៣២
ខេមរបរិវត្តន៍ ៤   ៦២
វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសារណា   ៣២
បាលីបរិវត្តន៍ ៤   ៦២
តែងអត្ថបទបាលី ១   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤ៈ ឆមាសទី២

តែងអត្ថបទបាលី ២   ៣២  ២
បាលីតែងឆន្ទ   ៣២
បាលីបរិវត្តន៍ ៥   ៣២
សារណា   ១៩០ ១២
សរុប   ២៨២ ១៨

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤