អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង Post Date: 08 May , 2023


  • អាសយដ្ឋាន ៖ វត្តដំរីស សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបង
  • ទូរស័ព្ទលេខ ៖ ០១០ ៩៩៥ ៥១៩/០១១ ៩៩៥ ៥១៩/០៥៣ ៩៥២ ៧៩៩
  • អ៊ីម៉ែល ៖ sbubb.edu@gmail.com

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៦ គ.ស.២០២២